X Kapat

Tüzük

MAKSDER MOBİLYA AKSESUAR SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI
Madde 1

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER’dir

MERKEZ ve ŞUBELER
Madde 2

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI
Madde 3

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER’in amaçları arasında mobilya aksesuar sanayicilerinin birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, sektörün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya aksesuar sanayicileri sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi bulunmaktadır.

ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ
Madde 4

Mobilya Aksesuar İmalatçıları Derneği MAKSDER tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda ve bunları gerçekleştirebilmek maksadı ile

4.1 Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla gerekli fırsat ve zeminleri oluşturur,

4.2 Dernek merkezinde çalışmaları kurumsal bir bütünlük içerisinde organize bir biçimde yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personeli istihdam eder, yer kiralar ve tefriş eder,

4.3 Konusuyla ilgili bilimsel akademik raporlar, istatistikî çalışmalar, çeşitli incelemeler ve pazar araştırmaları yaptırır,

4.4 Dernek amaçları doğrultusunda tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirir ve bunun için gerekli tüm mecraları kullanır ve web sitesi hazırlar,

4.5 Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum, yayın ve organizasyonlarla ilişkiler kurar,

4.6 Dernek merkezinde kitaplık kurar, ulusal ve uluslararası alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yayınlarından ve ilgili literatürden oluşan bir arşiv oluşturur,

4.7 Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, gezi, piyango, yarışma, yemek, çay, konser, konferans, seminer, panel vb. toplantılar düzenler,

4.8 Dünya gündemini ve global gelişmeleri yakından takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çalışmalar gerçekleştirir,

4.9 Türkiye’yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tanıtır, bunun için yönetim tarafından bir dış ilişkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir,

4.10 Üye kuruluşlara yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapar, düzenleyeceği ya da düzenleteceği bu kursları basarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika verir,

4.11 Üyeleri arasında fikir alışverişi yapmak, gerekli yakınlaşmayı sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek ve dernek üyelerinin bos zamanlarını değerlendirmesini sağlamak amacıyla lokal açar, işletir ya da işlettirir,

4.12 Derneğin amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla iktisadi işletmeler kurar ve yönetir ya da yönettirir,

4.13 Benzer amaçlı derneklerle, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkiler kurarak dayanışmayı sağlar,

4.14 Dernek adına gayrimenkul edinir, gayrimenkul inşa eder ve her türlü nakil vasıtaları satın alır,

4.15 Sağlanan karı üyelerine paylaştırmadan, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmamak şartıyla üyelerin, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım sandığı kurar,

4.16 Dernek amaç ve çıkarları doğrultusunda, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sosyal, siyasal ve kültürel kurumlara destek olur, ilişkiye geçer, yardım eder ve yardım alır,

4.17 T.C Sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar

4.18 Fuarlar organize eder, yurtiçi ve dışında fuarlara katılır.

4.19 Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlar,

4.20 Üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir.

4.21 Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin is etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır. Gerektiğinde yasal yollara başvurur.

4.22 Alt komiteler oluşturarak bu komiteler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.

4.23 Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, isletebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

4.24 Gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi isletmeler, yardımlaşma sandığı eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve bos zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve isletir.

4.25 Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile Ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

4.26 Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla iliksi kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir.

4.27 Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

4.28 Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

4.29 Mobilya aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikaları konusunda gerekli çalışmaları yapar.

4.30 Yurtiçi ve yurtdışında haksız rekabete karşı üyelerinin haklarını korur ve bu amaçla yasal merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunur.

DERNEĞİN AMBLEMİ
Madde 5

Derneğin amblemi, biçim ve renkleri yönetim kurulunca tespit edilerek ve tescili Valilik katında yapılır. Üye kuruluşlar, yönetim kurulundan aksine bir karar çıkmadığı sürece, derneğin amblemini yalnızca web siteleri, fuar stantları, katalog, broşür, CD, antetli kâğıt, zarf, kartvizit ve çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına vereceği ilanlar gibi benzeri medya ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilirler.
Dernek ambleminin değeri ve bütünlüğünü korumak amacıyla, onu üye olmadan ya da üye olduğu halde amaç dışı kullananlar hakkında gerekli cezai ve hukuki işlemler yapılarak, bu yanlış kullanmalardan ötürü kişi ve kurumların mağdur olmaları engellenerek hakları korunur.

ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 6

Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

6.1 Asıl üyeler;

Türkiye’de mobilya aksesuar üretimi işi ile uğraşan ve en az 2 yıldır sanayi odasına kayıtlı olan, ve en az 25 sigortalı çalışanı bulunan firmalar arasından dernek üyelik şartlarını yerine getiren ve o yıl için Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemeyi kabul eden tüzel kişiler, yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılarak derneğe asil üye olurlar.

Bu maddenin bir istisnası olarak, geçmişten bugüne sektöre verdiği hizmetler, vizyonu ve misyonu itibariyle derneğin oluşumuna sağladığı ve gelecekte sağlayacağı katkılar nedeniyle Ekin Tasarım Reklamcılık Ltd. Şti de asil üye sıfatıyla diğerleriyle eşit haklara sahip olarak kurucular arasında yer almıştır.

Dernek üyesi tüzel kişiler, yönetim kurul başkanları veya yazılı olarak derneğe bildirerek görevlendirecekleri 18 yasını bitirmiş veya mahkeme kararı ile ergin kılınmış, kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmayan, kötü şöhretle tanınmayan, dernek kurma hakkına sahip, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan gerçek kişiler tarafından dernekte temsil edilirler. Derneğe yazılı olarak bildirilen bu kişiler, yine firma tarafından aksi yeniden yazılı olarak belirtilene kadar o tüzel kişiliği dernek nezdinde temsil etmeyi sürdürürler.

Derneğe üye olacak firmaların son 5 yıl içerisinde devlet kurumları, bankalar ya da üçüncü şahıslarla ilgili herhangi bir cezai yükümlülüğünün ve meslek ahlak ve ilkeleri açısından olumsuz sicillerinin bulunmaması gerekmektedir.

Özellikle yerli üreticiler tarafından gerçekten tasarlanmış olan hiçbir ürün, katalog, broşür, ambalaj, web sitesi vb.ni kopya etmemiş veya satışını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. Firmalar derneğe üye olmalarıyla birlikte bu tür faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar.

6.2 Fahri Üyeler;

Şahsiyetinden veya derneğe bağlılığından kıvanç duyulan Derneğe yardım amacı ile aynı ve nakdi yardımda bulunan ya da önemli katkılarda bulunan kişilere iki asıl üyenin teklifi ve yönetim veya genel kurul kararı ile fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak; çoğunluğa dahil edilmezler, organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edilebilirler. Yönetim kurulunca fahri başkanlığına getirilebilir, isterlerse aidat öderler.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 7

Hiçbir kurum ve kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her tüzel ya da fahri üye istifa hakkına haizdir. İstifa yazılı dilekçe ile olur. Her tüzel üyenin bir oy hakkı vardır. Temsilcisi tarafından bizzat kullanır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 8

Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

8.1 Dernek üyesi olmak isteyen aday tüzel kişilikler, Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ‘‘Üyelik Formu’’nu doldurup, Dernek merkezine yazılı olarak sunarlar.

8.2 Dernek yönetim kurulu üyeleri, kendilerini gerekli tüm masrafları karşılayarak davet edecek olan aday firma hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve gerekli kriterleri yerine getirip getirmediği hakkındaki raporu merkeze ilettikten sonra, Dernek Yönetim kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.3 Aday firmanın üyeliğe kabul edilmesi üzerine merkez tarafından kayıt işlemleri yapılarak giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.

ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ ve ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 9

9.1 Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almadan derneği vecibe altına sokanlar temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

9.2 Aidatını belirtilen dönemler içerisinde ve haklı neden olmaksızın ödemeyenlere verilen zaman içinde aidatını ödemesi için yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içerisinde aidat borcunu vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir.

9.3 Her üye, kendi istediği zaman yönetim kuruluna bir ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılmak hakkına sahiptir. Bu tür üyelerin üye kayıt defterindeki kayıtları silinir.

9.4 Dernekten ihraç edilen üyelerin, ilk genel kurul toplantısında itiraz hakkı saklıdır. Dernekten çıkarılan veya çıkan üyeler, bağış, aidat ve dernek malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

9.5 Dernek yönetim kurulu, üye hakkında gereken tüm araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, verilen karar yazılı olarak üyeye bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karsı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün için de dernek yönetim kurulu aracılığı ile kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve hükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler.
Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.

9.6 Ölen ya da firmasından ayrılan temsilcinin yerine üye tüzel kuruluş tarafından yeni bir temsilci atanır.

ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
Madde 10

Üyelerin üyelikleri aşağıdaki durumlarda sona erer:

10.1 Üye tüzel kişiliğin iflası, işi bırakması ya da faaliyet sektörünü değiştirmesi

10.2 Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması

10.3 Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 11

11.1 Her üye kuruluş, üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatını derneğe zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu miktarlar genel kurul kararı ile artırılıp azaltılabilir.

11.2 Üyelik yıllık aidatı üyeler tarafından ortalama bir vade ile peşin ya da her ayın ilk 5 günü içerisinde 12 eşit taksitte ödenir. Yeni üyelerden ilk giriş aidatı ile ilk ayın aidatı peşin olarak tahsil edilir

11.3 Her üye tüzel kuruluş ve bu kuruluşun dernekteki temsilcileri, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karsı yükümlüdürler. Bunlar, dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim kurulu faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma, derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üye aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli hükümlülüklerdir.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 12

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1 Genel Kurul

12.2 Yönetim Kurulu

13.3 Denetleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 13

Bir yıl önceki üye aidatını ödemiş asli üyelerin topluluğudur. Genel kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi, genel kurul yetkileri dâhilindedir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 14

Genel kurul her yıl Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5 in yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanabilir.
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamamış ise ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI
Madde 15

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen ve bir örneği daha önce en büyük mülki amirine bildirilen hazırlar listesindeki adlarının karşısını imzalamak suretiyle toplantı yerine gelirler. Yapılan yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının varlığının tespiti halinde genel kurul, dernek başkanı tarafından açılır. Genel kurulu yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan ile iki kâtip üye seçilmek sureti ile başkanlık divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

GENEL KURULUN GÜNDEMİ
Madde 16

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür.
Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündemdeki maddelerin tertip sırası verilecek bir önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısı teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündem bu tertip sırasıyla görüşülür. Toplantı günü gündeme getirilen derneğin feshi ve tüzük tadili gibi önemli konuların yazılı olması gerekir veya tüzük tadiline ait metinlerin tüm üyelere dağıtılmasından onbeş gün geçmedikçe, genel kurul bir karar veremez. Ancak bu nedenle yapılacak müteakip toplantının günü de iki ayı aşamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Madde 17

Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

17.1 Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen ‘‘Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi’’ deki adları karsısına imza atmak sureti ile toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek başkanı ile genel sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

17.2 Genel kurul genel sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana açık oyla bir divan başkanı ve biri oy sayımından sorumlu olmak üzere iki kâtip seçilir.

17.3 Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı olarak görüşülmesini istediği gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması çoğunluk kararı gerektirir.

17.4 Dernek asıl üyelerinin genel kurulda bir oy hakkı olup bu oylar kurumu yazılı temsil yetkisine sahip kişiler tarafından kullanılır.

17.5 Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, ana tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki
yeter sayılar aranır. Oylamaların yasada bir hüküm bulunmadığı hallerde açık ya da gizli yapılmasına genel kurul karar verir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 18

Genel kurulda yapılan seçimler sonucu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, şekli ve içeriği yönetmeliğe bağlı olarak, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ
Madde 19

Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

19.1 Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusundaki amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde kararlar almak, dernek organlarını seçmek,

19.2 Gündem konuları ile toplantıda hazır bulunan üyelerin genel kurul tarafından görüşülmesini istediği konuları görüşüp karara bağlamak,

19.3 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçmek.

19.4 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçmek.

19.5 Dernek tüzüğünü değiştirmek.

19.6 Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek.

19.7 Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek.

19.8 Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

19.9 Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

19.10 Derneğin feshine karar vermek.

19.11 Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek. 19.12 Uygulamada ve dernek tüzüğünde genel kurula yapılması yüklenilen diğer görevleri yapmak.

19.13 Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.

19.14 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek yâda kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasını kararlaştırmak.

19.15 Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

19.16 Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

19.17 Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat ve dernek üyeliğine giriş ödentisi miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek,

19.18 Sandık kurulmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULU
Madde 20

Yönetim kurulu, iki yıl için genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Sadece 2009 yılı Ocak ayına kadar görevde kalacak olan Kurucu Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmuştur. Derneği temsil etmek yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu bu yetkiyi kendi üyelerinden bir veya bir kaçına devredebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında, kendi arasında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üst üste beş kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer ve yerlerine yedek üyeler sırası ile göreve çağırılır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa dernek merkezinde veya yönetim kurulu başkanının önceden tespit edeceği yerde toplanır. Yönetim kurulunda görüşmelerin yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Yönetim kurulu alacağı kararları açık oylama sonucu tespit eder. Yönetim kurulunca alınan kararlar, noterlikçe onaylanan karar defterine islenir. Kararların altı üyelerce imzalanır. Karara karsı çıkan üye, muhalefetinin gerekçesini yazmak zorundadır. Aksi takdirde karara karsı olduğunu savunamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 21
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1 Yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,

21.2 Derneği başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,

21.3 Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

21.4 Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak.

21.5 Gerekli gördüğünde yönetim ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Danışma kurulları ‘‘Komiteler’’ kurmak ve raporları hakkında karar almak.

21.6 Ortaklık, iktisadi isletme, lokal kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

21.7 Dış denetim yaptırma kararı vermek.

21.8 Üyelik için yapılan başvuruların kabulüne veya reddine karar vermek.

21.09 Disiplin cezası isleyen üyelere gerektiğinde disiplin cezası vermek.

DENETLEME KURULU
Madde 22

22.1 Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimi izleyen (3) gün içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sözcü seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az üç defa denetlenir, sonuç, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur.

22.2 Denetleme Kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılır, tavsiyelerde bulunabilir. Ancak oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu çalışmalarının tüzük hükümlerine göre yapılıp, yapılmadığını denetler. Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplanmasını ister.

PARASAL HÜKÜMLER
Madde 23

Çalışma dönemi “1 Ocak” ta başlar ve aynı yıl “31 Aralık” da sona erer. Her yılı kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı
işlem yapılmaması, bölümler arasında yönetim kurulu başkanının kararı ile aktarma yapılmaması zorunludur.

Başkan ve yönetim kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkilileri gibi konuları genel kurulca aksine karar
verilmedikçe ve her “çalışma dönemi bütçe yönetmeliği” oluşturulmadıkça yönetim kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir. Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Bunun için konunun genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 24

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

24.1 Üyelerden ilk girişte alınan üyelik giriş ödentisi,

24.2 Üyelerden alınacak yıllık üye aidatı.

24.3 Dernekler Kanunu’nun 10. maddesine aykırı olmayan bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler,

24.4 Dernekçe yapılan lüzumlu evrak yayını, dergi ilanı, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanacak gelirler.

24.5 Dernek malları ile lokal tesislerden elde edilecek gelirler.

24.6 Banka faiz gelirleri.

24.7 Katkı payları.

24.8 Yardım toplama hakkındaki kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan gelirler.

24.9 Dernek üyelerinin derneğin araştırma ve tanıtımı çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardımlar. Giriş ödentisi ve aidatlar dışında kalan gelirler, gerçekleştiği tarihte, tahsil edilir. Giriş ödentisi ve aidatlar ise her Çalışma Dönemi Bütçesinde Genel Kurul kararı ile saptanır.

GELİR VE GİDERDE USUL VE BORÇLANMA USULLERİ
Madde 25

25.1 Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

25.2 Dernek kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir.

25.3 Dernek harcamaları sarf belgesi ve faturaya istinaden yapılır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 26

26.1 Dernek ikametgâh olarak ya da amaç ve faaliyetleri doğrultusunda taşınmaz mal sahibi olabilir.

26.2 Taşınmaz mal alımında, tapuya tescilinden bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
Madde 27

Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

27.1 Üye kayıt defteri, 27.2 Gelen ve giden evrak defteri,

27.3 Yönetim Kurulu karar defteri,

27.4. Gelir ve gider defteri,

27.5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

27.6. Demirbaş defteri,

27.7 Alındı belgesi, kayıt defteri.

Bu defterlerin noterden tasdikli olması gerekir. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur.

YASAL DEFTERLER
Madde 28

Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden veya İl Dernekler Biriminden onaylı defterler tutulur.

28.1 Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödemeleri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır.

28.2 Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları üyelerce imzalanır. 28.3 Gelen ve giden yazılar defteri: Derneğe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır. 28.4 Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir. 28.5 Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

28.6 Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

28.7 Alındı Belgesi Defteri: Maliye Bakanlığının yönetmelik ve tebliğlerine göre kullanılan ya da kullanılacak Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile no.ları, verildiği kişiler, verildiği ile alındığı tarihler, ilgililerin imzaları işlenir.

DİSİPLİN CEZALARI, SEBEPLERİ VE NETİCELERİ
Madde 29

29.1 Dernek tüzük, iç tüzük ve yönetmelikleri ile genel kurul kararlarına aykırı hareket etmek, Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini küçültücü söz ve davranışlarda bulunmak disiplin cezası almayı gerektirir.

29.2 Yönetim kurulunca;
a) Uyarma
b) Kınama
c) Üyelikten ihraç.
gibi disiplin cezaları verilebilir.

DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI
Madde 30

Dernekler kanunu ile yönetmeliklerinin belirlediği defterler, noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik edilerek kullanılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 31

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 32

Dernekler iç denetime esastır. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurumlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız kuruluşlarca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan, üyelerin görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye iliksilerin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması gibi konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirmek şartıyla yönetmelikler ve yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanabilir. Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaynakların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 33

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 34

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Tasfiye ile görevli yönetim kurulu tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini genel kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder. Genel kurul karar almadığı taktide derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR
Madde 35

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun derneklerle ilgili bölümünde yazılı hükümler ile ilgili Bakanlıklarca yayınlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİKLER
Madde 36

Dernek Ana tüzüğü hükümleri, Yönetim kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.