X Kapat

Hakkımızda

MAKSDER’İN VİZYON, MİSYON ve İLKELERİ

Derneğin Vizyonu

MAKSDER’in temel vizyonu, Türk mobilya aksesuar ürün ve markalarının olgunlaştırıp iyileştirilmesini, belirli kalite standartlarına yükseltilmesini ve dünyaya açılmalarını sağlamaktır.

Derneğin Misyonu, Amaç ve İlkeleri

Özellikle sektördeki üreticileri bilinçlendirmek, üretim kalitesini yükselterek dünya standartlarına uygun farklı ve özgün tasarımları ile her yönden rekabetçi niteliklere sahip ürünleri teşvik etmek, sektörün kayıt içerisine alınmasını özendirmek, haksız rekabeti önlemek, ihracata teşvik etmek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri devreye sokacak olan MAKSDER, mobilya aksesuar imalatçılarının birlik ve beraberliğinin sağlanması, sektör sorunlarının birlikte aşılması, yurt içi ve dışında temsil edilmesi ve tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek kalkınması için çalışmalar gerçekleştirmek ve bu alanda üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması gibi hususlarda faaliyet gösterecektir.

MAKSDER üyelerinin Kabul Ettiği Ticari ve Sosyal İlkeler

Demek üyeleri haksız rekabete neden olacak uygulamalarayeltenmezler.

Ticari etiğe uymayan davranışlardan uzak dururlar.

Başka firmaların ürünlerini kopya etmez, personellerinikazanmak için gayret göstermezler.  Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunutaşırlar,

Çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlarlar, isçi sağlığıve iş güvenliği konusunda gereken önlemleri alırlar.

Ürün girdilerinden üretim süreçlerine kadar birçok alanda çevrenin korunması ve insan sağlığı konularındaki tüm yasal düzenlemelere uyarlar.

Evrensel etik değerler çerçevesinde onurlu ve dürüstdavranış ilkelerine bağlı kalırlar.

Ticari ve sosyal ilişkilerinde daima karşılıklı güvenanlayışına bağlı kalırlar.

Dernek yöneticileri dernek çatısı altında özel menfaatler aramazlar ve tam bir şeffaflık anlayışı içerisinde hareket ederler.

MAKSDER in Çalışma Konularından Seçmeler

Konusuyla ilgili alt komiteler kurarak araştırmalar,bilimsel akademik raporlar, istatistiki çalışmalar, çeşitli incelemeler vepazar araştırmaları yaptırır, ulusal ve uluslararası alanlarda konu ile ilgiliakademik, ticari, kültürel ve sektörel yayınlarından ve ilgili literatürdenoluşan bir arşiv oluşturur.

Dernek üyelerini yurt içi ve yurt dışında haksız rekabetekarşı korur sektördeki iş etiğine uygun olmayan davranışları önlemek içintedbir alır, gerektiğinde yasal yollara başvurur. Üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesineilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir. Mobilya aksesuarsanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikaları konusunda gerekli çalışmalarıyapar.

Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde veyurt dışında tanıtmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum, yayınve organizasyonlarla ilişkiler kurar, fuarlar organize eder, yurt içi ve dışındafuarlara katılır.

Dünya gündemini ve global gelişmeleri yakından takip eder,üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çalışmalar gerçekleştirir.

Yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan dernek federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir. Üye kuruluşlara yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim kursları açmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapar, düzenleyeceği ya da düzenleteceği bu kursları başarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika verir,

Dernek amaçlan doğrultusunda tanıtım ve organizasyonfaaliyetleri gerçekleştirir ve bunun için gerekli tüm mecraları kullanır ve websitesi hazırlar.

Türkiye’yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda mesleki,kültürel ve turistik yönden tanıtır, bunun için yönetim tarafından bir dışilişkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünütemsil ve organize etme görevi verir.

Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişindebulunmalarını sağlar, demek çalışmalarını kurumsal bir bütünlük içerisindeyürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personel istihdameder, yer kiralar ve tefriş eder, lokal açar.

T.C. sınırları içinde gerekli gördüğü yerlerde şube vetemsilcilikler açar, yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşlarıile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlar. Bu misyonundanhareketle 2009 faaliyet yılı içinde Maksder, ticari işletme kurumsalını hayatageçirmiştir.